DAGO persbericht als reactie op de Staat van de Sector van SodM
14-07-'17

0Staatstoezicht op de Mijnen heeft recent haar Staat van de Sector over de geothermie sector uitgebracht. SodM constateert diverse verbeterpunten rond veiligheid, financiën, wet en regelgeving en doet specifieke aanbevelingen. DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) erkent het belang van onafhankelijk toezicht en de nadruk op het belang van de veiligheid en een helder wettelijk kader. Het is goed van tijd tot tijd de staat van de sector te evalueren en te bezien wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. DAGO neemt de aanbevelingen serieus en zal waar nodig haar inspanningen intensiveren. Veel van de aanbevelingen die SodM doet, zijn prioriteiten van DAGO en haar leden en vormen al geruime tijd onderdeel van onze agenda en de KennisAgenda geothermie. In een aantal van de observaties en aanbevelingen kunnen DAGO en haar leden zich niet vinden. Wij verbazen ons over enkele generaliserende beweringen. 

De geothermie is in ontwikkeling. We maken een sterke groei door. Sinds enkele jaren specialiseren enkele ondernemingen zich in bedrijfsvoering van meerdere installaties, gezamenlijk met de juiste experts. Ook komen er nieuwe partijen die toetreden. Door deze schaalvergroting vinden verdere professionalisering en specialisering plaats en is de kennisuitwisseling verbeterd. De recent gesloten Green Deals rond (ultra) diepe geothermie, waar ook EBN en enkele andere partijen uit de olie en gassector bij betrokken zijn, dragen daar aan bij.

Het gebruik van geothermie neemt toe. Dit is terug te zien in de kennisontwikkeling en de deling van kennis  en ervaring. De sector zet zich in om de ontwikkeling van geothermie verder te brengen, met oog voor betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.  Passende standaarden zijn daarbij een voorwaarde. Deze worden onder andere opgesteld met behulp van internationale specialisten uit de olie- en gas en andere sectoren, in combinatie met expertise uit het werkveld.

De toepassing van geothermie vraagt een passend wettelijk kader en aansluitend toezichtarrangement. Het huidige kader is onvoldoende toegesneden op geothermie. Wij ondersteunen de oproep van de toezichthouder om in gezamenlijkheid met DAGO en EZ de winningsplannen met voorrang te behandelen en tot die tijd een tijdelijk beleidskader en doelmatig toezichtregime te hanteren.

De sector herkent zich niet in de aanbevelingen vanuit SodM m.b.t. de financiële draagkracht van de operators. Voor met name de nieuwere geothermieprojecten zijn voor de financiering juist een substantieel eigen vermogen én een reserve vereist, in overeenstemming met de ervaringen van de sector.

DAGO en de geothermiesector zullen zich blijven inzetten om de ontwikkeling van geothermie verder te brengen, met oog voor betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid, om zo haar bijdrage aan de energietransitie te kunnen blijven vervullen. 

 

 

Achtergrond

DAGO standaarden

Sinds haar oprichting in 2014, werken DAGO en haar operators aan de ontwikkeling en deling van kennis en ervaring en aan het verhogen van het veiligheidsbesef in de sector.Elk bedrijf gebruikt een VG zorgsysteem.  Vanuit DAGO wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van industriestandaarden om de sector te versterken op gebieden van veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid, in gezamenlijkheid via de KennisAgenda geothermie waarbij SodM ook deelneemt. Hier hoort onder meer een gedegen risico-inventarisatie en –evaluatie bij. DAGO introduceert in het najaar van 2017 als standaard een sectorgericht zorgsysteem op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu om deze verder te verankeren in de sector. DAGO -werkt bij de ontwikkeling van haar industriestandaarden in samenwerking met spelers uit andere sectoren, zoals de olie- en gas en de waterwinning, om te kunnen leren van hun ervaringen zoals SodM ook aanbeveelt. Ook werkt DAGO, samen met het Platform Geothermie, aan een programma voor betrokkenheid en inzet voor communicatie, voorlichting en risicobeoordeling over geothermie in den brede te intensiveren, vanuit het besef dat transparantie en dialoog van groot belang zijn voor het vertrouwen in de sector.

Versterkte kennisbasis en schaalvergroting

Geothermie operators ondernemen in gezamenlijkheid met specialisten en toeleveranciers, waarmee de benodigde kennis en ervaring wordt samengesteld. Het multidisciplinaire team, inclusief de boorspecialisten met een achtergrond uit de olie- en gassector, wordt daarbij altijd getoetst door SodM middels een zelfevaluatie. TNO-AGE en SodM beoordelen in gezamenlijkheid de puttrajecten en tijdens boren vindt er altijd dagrapportage plaats. Er is altijd een onafhankelijke well examinator. Olie en gasexpertise is niet altijd één op één te kopiëren voor  de geothermie.  Sinds enkele jaren specialiseren enkele ondernemingen zich in bedrijfsvoering van meerdere installaties. Door deze schaalvergroting vinden verdere professionalisering en specialisering plaats en is de kennisuitwisseling verbeterd. De recent gesloten Green Deals rond (ultra) diepe geothermie, waar ook EBN en enkele andere partijen uit de olie en gassector bij betrokken zijn, dragen daar aan bij.

Financiële draagkracht geothermie geborgd door garantstelling vooraf

SodM geeft aan zorgen te hebben over de financiële draagkracht en daarbij de ondernemersgeest van de operators. DAGO vraagt zich af op basis van welke feitelijke informatie SodM deze conclusies trekt, daar het wettelijke toezicht van SodM zich niet richt op de financiële aspecten van operators, ondanks dat deze informatie wel gedeeld wordt in de vergunningsaanvraag. Voor met name de nieuwere geothermieprojecten zijn voor de financiering juist een substantieel eigen vermogen én een reserve vereist. DAGO benadrukt dat een verdere intensivering en versnelling forse investeringen vraagt in tijd, menskracht, betrokkenheid en geld van alle betrokken partijen gezamenlijk, van alle overheden tot operators en toezichthouders. Decentrale overheden die voor het eerst met initiatieven rond geothermie te maken krijgen hebben een grote behoefte aan kennis, heldere uitwerking van nut en noodzaak en een zuiver afgewogen risicobeoordeling.

Onvoldoende passend wettelijk kader en belang van tijdelijk beleidskader

Daarnaast constateert de sector dat toezicht, handhaving en beleid niet goed aansluiten op de geothermie, omdat de wetgeving ontworpen is voor vergelijkbare technologie met andere karakteristieken (andere energiedrager, andere drukken, andere fysische eigenschappen en dus deels andere risico’s). De toepassing van geothermie vraagt een passend wettelijk kader en aansluitend toezichtarrangement dat de belangen voor maatschappij en bedrijven evenwichtig adresseert. Daar werkt de sector aan met de betreffende ministeries en SodM.

De constatering dat winningsplannen nog niet door het Ministerie van Economische Zaken zijn goedgekeurd is mede terug te voeren op het ontbreken van een eenduidig format hiervoor. Plannen zijn wel ingediend, maar nog niet compleet behandeld. Wij ondersteunen de oproep van de toezichthouder om hier in gezamenlijkheid met DAGO en EZ actie op te nemen en tot die tijd een tijdelijk beleidskader en toezichtregime te hanteren.

Noodzaak van passend doelmatig toezicht

Het toezicht vanuit SodM op de geothermische sector heeft zich de laatste jaren versmald. Waar in de beginjaren ruimte was voor zogenaamde compliance assistance – oftewel uitleg geven over wet- en regelgeving met als doel de naleving te bevorderen – verschuift het toezicht naar meer handhavend optreden; ook op zaken die minimaal risico vormen voor mens- en milieu. Dit heeft nadelige effecten op de doelmatigheid, terwijl juist een dialoog, voorlichting en argumentatie kunnen bijdragen in een lerende sector, waarbij ook de betrokkenheid van de toezichthouder van grote waarde is. Ook SodM leert vanuit het werkveld.  

DAGO is voorstander van streng toezicht, mits doelmatig. DAGO en haar leden hopen in de komende jaren een constructieve dialoog te kunnen onderhouden met de toezichthouder, zodat de doelstellende normen in gezamenlijkheid nader gespecificeerd en uitlegbaar worden en aansluiten op alle verwachtingen en passen bij de dagelijkse praktijk van geothermie.

DAGO en de geothermiesector zal zich blijven inzetten om de ontwikkeling van geothermie verder te brengen, met oog voor betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid, om zo haar bijdrage aan de energietransitie te kunnen blijven vervullen.

Voor vragen kunt u zich melden bij:

Martin van der Hout
vanderhout@dago.nu
+31 6 2341 2570

 

Bijvangst van koolwaterstoffen in de geothermie
30-03-'17

Geothermie

In bijna alle aardwarmteputten die in Nederland geboord zijn komt naast warm water ook opgelost gas en in een enkel geval olie naar boven.

Geothermie operators (aardwarmte vergunninghouders) hebben daarom in beginsel te maken met dezelfde eisen als bij een boring naar olie en gas. Daarom wordt tijdens de voorbereidings- en boorfase binnen dezelfde wettelijke bepalingen gewerkt. De operators worden door SodM getoetst op dezelfde procedures en criteria als bij de olie- en gasoperators het geval is.

 

Opstart

Na een boring treedt voor de geothermie operator het moment suprême aan: de put wordt getest. Gedurende een aantal vaste procedures wordt er getoetst hoe warm het geowater is, welke drukken noodzakelijk zijn om het geowater in- of uit de put te krijgen, wat de exacte samenstelling van het geowater is, etc. Uiteraard gelden gedurende deze procedures ook de veiligheidsvoorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd. De vergunninghouders zijn en blijven daarin de eindverantwoordelijke.

 

Putten produceren niet vanzelf

Alle operationele geothermieputten in Nederland zijn "dood", dat wil zeggen dat het geowater er niet vanzelf uitstroomt. Wanneer geen aardwarmte wordt gewonnen is het statisch waterniveau tussen de 50 en de 250 meter onder maaiveld, afhankelijk van de put. Voor de warmteproductie is dus altijd een waterpomp (ESP) in de put nodig om het geowater via een aparte productie leiding in de bovengrondse installatie te krijgen. Na het passeren van de warmtewisselaars wordt het geowater weer onder druk naar dezelfde diepte in hetzelfde reservoir in de ondergrond gepompt.

 

Opgelost gas

Het geowater op reservoir niveau staat onder grote druk (200-300 bar), als direct gevolg van de diepte. Met elke 10 meter diepte neemt de druk met  circa 1 bar toe. Zodra het geowater in de buis (ook wel casing genoemd) naar boven komt neemt de druk van het water af. Doordat die druk afneemt zal het opgeloste gas in het geowater langzaam maar zeker uittreden. Dit is te vergelijken met een fles frisdrank waar de druk van afgaat als deze wordt geopend.

De samenstelling en de hoeveelheid gas dat uittreedt verschilt per put. De geothermie installatie is specifiek ontworpen om hier mee om te gaan. Bij sommige locaties wordt het opgeloste gas voor een gedeelte afgevangen, bij andere locaties is de druk in de installatie voldoen groot om het gas in het geowater te houden, zodat het opnieuw wordt geïnjecteerd.

Indien het gas wordt afgevangen, wordt het via een aparte installatie gedroogd en kan daarna worden verbrand in dezelfde installaties die geschikt zijn voor biogas of aardgas. De samenstelling van het gas uit geothermieputten bestaat vaak uit een mengsel van methaan en CO2. De putten in het zuidoosten van Nederland hebben alleen met wat CO2 te maken.

Natuurkundig bepaald kan er in het gebruikte geowater in Nederland maximaal 3,6 Nm3 gas (normaal kubieke meters) per m3 water opgelost zijn. De praktijk laat zien dat er tussen de 0 en 1 kubieke meter gas per kubieke meter water is opgelost.

 

Rekenvoorbeeld:

Indien een geothermie installatie dus een debiet heeft van 200 m3 per uur en er 0,4 m3 gas per m3 geowater vrijkomt, kan er maximaal 80 m3 gas per uur worden afgevangen.

 

Bijvangst

Naast het gas komt soms een minimale hoeveelheid olie in het geowater mee naar boven.
Beide stoffen worden "bijvangst" genoemd, omdat zij niet direct gewenst zijn door de operator. Het is echter niet altijd mogelijk om de druk in de geocentrale voldoende hoog te houden om het gas in oplossing te houden. Omdat deze bijvangst formeel gezien een delfstof is, gelden in Nederland dezelfde kaders als voor aardgas. Op voortouw van het Ministerie van EZ is een bijvangstnotitie koolwaterstoffen opgesteld, die door olie- en gas producenten en de geothermie wordt ondersteund.

 

Commitment van DAGO

In de bijvangstnotitie staat: Stichting Platform Geothermie en NOGEPA committeren zich namens hun leden en/of deelnemers aan deze notitie.
Deze notitie is samengesteld voordat DAGO werd opgericht.

Net als bovengenoemde partijen committeert DAGO zich aan deze bijvangstnotitie.

Vragen

Voor verdere vragen kunt u zich melden bij het bureau van DAGO: info@dago.nu of 088-0307063

30 maart 2017 Martin van der Hout

 

Zie ook:

NAM: Bijvangst en NORM

Aardwarmte kan aardgas vervangen - FD en referentie naar DAGO
31-01-'17

Bijgaand artikel is eind januari 2017 geplaatst in het Financieel dagblad. 

Klik hier voor het volledige artikel

 

DAGO update activiteiten - November 2016
07-11-'16

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) heeft vanaf de start in 2014 een vliegende start doorgemaakt. In oktober 2016 telt de vereniging 14 operators/leden met 16 doubletten, waarvan er momenteel 3 in ontwikkeling zijn. Daarnaast bestaat er een groep van 8 aspirant-leden (aanstormende operators). Hiervan zijn er zeker 4 zo concreet dat er in 2017 “geboord” gaat worden.

Geothermie is een hernieuwbare energiebron die in Nederland grote potentie toont. De ondergrond blijkt in vele regio’s geschikt en het gebruik van geothermie energie kent steeds bredere toepassingen. Het ondernemingsklimaat voor nieuwe geothermieprojecten ontwikkelt zich op een positieve wijze en er is van vele kanten aandacht om de gehele geothermieketen te intensiveren. DAGO wordt door alle stakeholders gekend als de belangenverenging van geothermieoperators in Nederland en de samenwerking tussen de operators binnen de vereniging draagt enorm bij aan de kwaliteitsontwikkeling in de gehele keten.

Domeinen geothermie

Vanuit DAGO zijn vijf domeinen geformuleerd:

 • QHSE (Q=kwaliteit, H=gezondheid, S=veiligheid, E=milieu): standaardisatie en ontwikkeling
 • Wet- en regelgeving en daarbij optimale aansluiting vanuit de praktijk
 • Financiering en subsidies: ten behoeve van verbetering van het ondernemersklimaat
 • Operationeel: delen van kennis, ervaringen en formuleren van gezamenlijke onderzoeksvragen
 • Communicatie: met een open houding op een actieve wijze

QHSE-template

De opbouw van de DAGO QHSE-template is een vervolg van het Handboek Geothermie deel 2 dat dateert uit 2014, waarin generieke richtlijnen voor een Veiligheids - en Gezondheidszorgsysteen (VG-systeem) werden beschreven.  De ambitie van de operators is te komen tot een complete standaardisering van de organisatie en opvolging van ook de kwaliteits-  en de milieueisen voor geothermieorganisaties, naast die van de het VG. Door deze standaardisatie wordt het veel eenvoudiger dezelfde  procedures en richtlijnen tussen de operators te delen op het vlak van QHSE. Hiermee wordt de basis verstevigd om de collectieve leercurve van de sector verder op te bouwen. Dit is een onderdeel in het kennismedewerker project. Vanuit DAGO is een QHSE werkgroep vanuit de operators gestart die onder leiding van QHSE-kennismedewerkers Henk van Dijk en Gerwin Bredewout de noodzakelijke documenten opbouwen aansluitend op de wensen, ervaringen en behoeften van de operators. De eerste documenten zijn in concept opgebouwd: contextanalyse, directiebeoordeling, beleidsverklaring, documentatiebeheer en, uitvoering interne audits en beheersing vakbekwaamheden. Vanuit deze werkgroep volgt ook een trainingsschema waarmee implementatie bij de operators geborgd wordt. 

Wet- en regelgeving

Vanuit het project Industriestandaarden is een inventarisatie van de wet- en regelgeving opgebouwd en daaruit is het pdf bestand DAGO 2016 overzicht geothermie project V12.2 opgebouwd, waarin interactieve koppeling naar kaderdocumenten zijn opgenomen. Daarnaast wordt er in dit project gewerkt aan de vervolmaking van een aantal standaarden op het gebied van onderhoud van ESP en put en omgaan met radioactiviteit. Hierbij wordt een kwaliteitsslag doorgevoerd maar dat zorgt ook voor verdere intensivering van de documenten. Daarnaast is er een tweedaagse training voor toekomstige operators georganiseerd.

Wet- en regelgeving is nooit af en daarbij is toepassing en handhaving voor de geothermie sector ook in ontwikkeling. Zie daarvoor ook het jaarverslag van SodM van 2015. Via de KennisAgenda geothermie zijn en worden daarbij een aantal onderwerpen verder opgepakt en uitgewerkt, waarbij verschillende operators vanuit DAGO inbreng in de projecten hebben gegeven, zodat deze aansluiten op de markt en de behoeften die spelen bij de operators:

Opbouw methode seismische risicoanalyse : aan de hand van deze methodiek kunnen geothermie operators al in een vroeg stadium een duidelijke risicoanalyse doorlopen gericht op geïnduceerde seismiciteit in de ondergrond. De eerste ervaringen met de methodiek worden nu in de praktijk opgedaan door een aantal nieuwe projecten.

Omgaan met testwater in de geothermie: het onderzoek heeft een tiental lozingsopties op basis van technische, financiële, juridische en maatschappelijke criteria afgewogen. Na oplevering van dit onderzoek heeft op initiatief van DAGO een evaluatie met de verschillende toezichthouders plaatsgevonden. Aan de hand van deze bespreking komt naar voren dat het uiteindelijk wenselijk is dat de volledige hoeveelheid testwater weer kan worden geherinjecteerd, maar dat daar praktische en juridische bezwaren bij zijn. Bovendien bestaat het risico dat de injectiviteit afneemt of dat de put uiteindelijk kan verstoppen. Dit is zeer situatiespecifiek en daarom is meer bundeling van kennis en ervaring in de aankomende tijd vereist. Dit zal binnen DAGO worden opgenomen, zodat we binnen enkele jaren de studie opnieuw kunnen toetsen.

Well integrity in geothermie: dit project nadert zijn voltooiing en moet na finaal akkoord tot een implementatie leiden van gestandaardiseerde monitoringstechnieken voor de geothermie. Belangrijkste conclusie is dat de geothermie situatie op een aantal kenmerken sterk afwijkt van die in de olie & gas sector en dat daarom meer behoefte is naar concrete geothermie richtlijnen. En dat verlangt aanpassingen in eerder gepubliceerde mijnbouwstandaarden. Ook hierin zal DAGO het voortouw nemen om specifieke geothermie behoeften in te vullen.

LSA/NORM wet en regelgeving: vernieuwde Europese richtlijnen voor de omgang met stralingsbronnen, waaronder ook de licht radioactieve scaling waarmee geothermie soms te maken heeft, hebben effect op de situatie in Nederland vanaf 2018. Dit kan impact hebben in de procedures en noodzakelijke organisaties van geothermieoperators. In de consultatiefase van deze veranderende wet- en regelgeving vertegenwoordigd DAGO de geothermiesector.

Financiering en subsidies

DAGO heeft eerder een eigen commissie georganiseerd waarin fiscale en administratieve onderwerpen zijn besproken. Omgaan met de MSK-toets  was daar een voorbeeld van. In het laatste jaar is ook evaluatie en optimalisatie van de SDE vanuit de vereniging opgepakt. Het is van grote waarde om praktijkbevindingen van de SDE op een heldere manier met onze overheden te bespreken, zodat deze regelingen verder geoptimaliseerd worden.

Daarnaast neemt DAGO deel binnen de Versnellingstafel Bodemenergie en Geothermie, om in gezamenlijkheid acties te identificeren en uit te voeren die leiden tot een versnelling van de realisatie van geothermieprojecten. Hiermee wordt bijgedragen aan het vergroten van het aandeel duurzame energie in Nederland zoals afgesproken binnen het Energieakkoord.

Operationeel

Vanuit DAGO zijn veel onderzoeksvragen vanuit de geothermiesector ingediend bij de KennisAgenda. Verdere onderzoeken op operationeel gebied staan genoemd op de site van KasAlsEnergiebron.

De kennismedewerker vormt de schakel tussen de 14 leden (operators), 8 aspirant-leden (aanstormende operators), de KennisAgenda en alle stakeholders vanuit onze overheden. Dit zijn daarbij de belangrijkste activiteiten binnen het project kennismedewerker:

 • Begeleiden:  nieuwe houders van een opsporingsvergunning geothermie merken bij DAGO direct dat zij onder gelijkgestemden zijn. De kennismedewerker heeft de eerste contacten met nieuwe leden van DAGO en geeft de referenties door van andere operators, overheidscontacten, lopende onderzoeken of mogelijke dienstverleners. Het behouden van een open verenigingscultuur wordt door achterban en opdrachtnemers steeds nagestreefd. Specifiek voor de aanstormende operators worden regelmatig kennisbijeenkomsten georganiseerd waar nieuwe en bestaande ervaringen worden gedeeld.
 • Bundelen: praktijkervaringen met leerpunten vanuit  de operators worden vastgelegd binnen het centrale logboek van DAGO. Hierdoor hebben ook toekomstige operators bij DAGO toegang tot een schat aan ervaringen die door de andere operators zijn opgedaan. In de zomer van 2016 zijn trainingsdagen georganiseerd voor nieuwe operators, deels gefinancierd vanuit het project IndustrieStandaarden/BestPractices.
 • Generaliseren: Formulering van generieke kennisvragen worden opgebouwd vanuit de behoeften van de operators. Deze zijn niet alleen gebaseerd op de wensen vanuit de invulling van de wet- en regelgeving, maar ook vanuit organisatorische en technische ervaringen van de operators. Vanuit DAGO wordt veel aandacht geschonken aan de grotere onderzoeksvragen die binnen de KennisAgenda worden uitgevoerd, zoals contractmanagement, assetintegrity, ESP-monitoring,  loggingsmogelijkheden en boorgatmetingen. De eerder genoemde projecten induced seismicity, well integrity en testwater zijn ook via de kennisagenda georganiseerd.
 • Overleg en vastlegging: DAGO organiseert door initiatief van de kennismedewerker eigen bijeenkomsten en doet verslaglegging van alle overleggen, zowel binnen DAGO als de overleggen met de verschillende overheden.
 • Netwerk  uitbreiden: Oriënterende gesprekken met nieuwe aanbieders van producten en diensten in de geothermie. De belangstelling vanuit olie- en gas contractors neemt in de laatste jaren verder toe. Boorpartijen, adviseurs en service companies zijn zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de Nederlandse geothermie. Door het netwerk binnen DAGO te gebruiken wordt de toetreding van nieuwe interessante partijen vanuit de olie & gassector bespoedigd. Hierdoor verbetert de marktwerking  en de kwaliteit van de geothermieketen.
 • Intensivering: de kennismedewerker heeft inzicht in de ontwikkelingen van zowel de kant van de overheden als het bedrijfsleven. De geothermiesector intensiveert en dat uit zich ook in toenemende ambities binnen de achterban van DAGO. Het is een uitdaging om deze gezamenlijke ambities verder binnen verenigingsverband te verwezenlijken met een kleine organisatie.

Communicatie

In het huidige tijdperk worden waarheden niet alleen op feiten gebaseerd. De implementatie van de omgevingswet en de opbouw van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) vraagt een constante input en initiatief vanuit de geothermie sector. In samenwerking met de SPG worden contacten onderhouden met belangrijke stakeholders. DAGO en haar achterban neemt op open wijze deel aan de brede dialoog binnen de maatschappij. De ontwikkeling naar actieve positionering van de geothermie zal in de aankomende jaren vanuit de vereniging verder worden gestimuleerd. 

 

Voor reacties bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Martin van der Hout: info@dago.nu 088 0307063

Dit project wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het  ministerie van Economische Zaken (EZ).

    

Interactief tijdschema met relevante wet- en regelgeving: eerste versie publiekelijk
18-08-'16

Binnen DAGO loopt het onderzoeksproject "industriestandaarden en best practices", dat mede tot stand is gekomen door de bijdrage van het ministerie van EZ, het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron. 

Binnen dit project heeft een inventarisatie van alle relevante wet- en regelgeving voor de geothermie sector plaatsgevonden. 

Daarnaast is vanuit SodM steeds een overzicht geactualiseerd in een algemeen tijdschema, waarin verplichtingen voor operators, achterliggende vergunningen en besluiten en andere activiteiten zijn weergegeven. 

Binnen het onderzoekstraject is in de afgelopen maanden gewerkt aan een koppeling tussen het eerder opgebouwde tijdschema en de toelichting daarbij. Dit heeft er toe geleid dat het tijdschema interactief is, waarbij de verschillende projectstappen via linkjes door zijn gekoppeld naar de zogenaamde kaderdocumenten die door DAGO publiekelijk zijn gemaakt. 

Het pdf bestand "DAGO 2016 overzicht geothermie project V12.2" bevat de eerste versie van het  interactieve tijdschema, gepubliceerd op 18 augustus 2016. 

 

Het gebruik en de toepassing van deze informatie is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. DAGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, omissies en onduidelijkheden van de inhoud. Ook aanvaardt DAGO geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik en ten aanzien van het gebruik van de inhoud, in van welke aard dan ook, welke via deze e-mail, website of document wordt aangeboden.

 

Project Well Integrity in de geothermie van start
28-04-'16

Well integrity is prioriteitsproject voor de sector

Het project well integrity  voor geothermie is op 28 maart 2016 met een bijeenkomst van de begeleidingscommissie van start gegaan bij Duijvestijn Tomaten in Pijnacker. Dit is het grootste project wat tot nu toe is gehonoreerd in de Kennisagenda Aardwarmte en alle betrokken partijen hebben hoge verwachtingen over de resultaten.

Waarom well integrity

Vanuit het mijnbouwbesluit (artikelen 3, 67, 68) is bepaald dat alle operators  de putintegriteit dienen te beheersen en daarvoor is het gewenst dat er richtlijnen en procedures worden ontwikkeld en toegepast. Management van putintegriteit is het volledige pakket van technische en organisatorische maatregelen om het risico van oncontroleerbare ontsnapping van  vloeistoffen en gassen.

Geothermie operators in Nederland werken tot op heden nog niet met één uniforme standaard voor well integrity management,  maar dit is wel gewenst, zowel door (aanstormend) operators als de toezichthouder. DAGO en haar leden werken vanaf de oprichting in 2014 aan de totstandkoming hiervan. In een recente brief aan SodM heeft DAGO ontwikkelingen in dit proces toegelicht.

 

De Aanpak

Tijdens de kick-off bijeenkomst met de Begeleidingscommissie is er met alle partijen gesproken over de aanpak van het project.  Er is bewust door deze partijen voor gekozen om  de ISO 16530 systematiek voor well integrity uit de internationale olie- en gassector ook voor de geothermie in te zetten. De risico's en de daar uit volgende effecten in de geothermie zijn niet vergelijkbaar met die van de olie- en gaswinning, maar met het doorlopen van dezelfde systematiek worden aannames uitgesloten en de kwaliteitsstandaard geborgd aan de laatste inzichten.

Industriestandaard

Het project zal uiteindelijk industriestandaarden voor de beheersing van de well integriteit in de geothermie opleveren, getoetst aan best beschikbare kennis en kunde. Mede daarom is er gekozen voor een consortium van uitvoerende bedrijven, onder leiding van Wood Group Intetech.

Een belangrijk onderdeel in de eerste fase van dit project is een integrale risicoanalyse (HAZID), op 8 juni 2016, inclusief de contextbeschrijving, in gezamenlijkheid met vele verschillende disciplines. Deze sessie staat begin juni gepland met geologen, deskundigen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE), technici en contractors  van uiteenlopende aard (boren, casing, materialen) en operators. Deze risicoanalyse zal vervolgens gebruikt gaan worden in de verdere stappen in het project, waaronder een evaluatie van de huidige praktijk, een verdere toetsing aan de bestaande wet- en regelgeving en het opstellen van geothermie industriestandaarden voor well integrity.

Gedurende de verschillende fases van het project zullen updates volgen via verschillende media, waaronder de website van Kas als Energiebron en DAGO. 

Twee nieuwe aspirant leden
11-04-'16

In april 2016 hebben zich twee nieuwe aspirant leden bij DAGO gemeld. Beiden zijn ondertussen als aanstormend operator bij de vereniging. Het betreft de volgende twee bedrijven: 

Duurzaam Voorne

Aardwarmte Combinatie Luttelgeest

Welkom bij de vereniging! 

 

 

Warmtestad sluit zich aan bij DAGO
28-10-'15

Warmtestad is een initiatief van Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. 
Na kennismaking in Groningen en Middenmeer, bij ECW op locatie, sluit Warmtestad zich als "aanstormende operator" aan bij DAGO. 

Het nieuwe verwarmen en koelen

WarmteStad voorziet stadjers en bedrijven van duurzame warmte (in de winter)en kou (in de zomer). Een energieneutraal Groningen in 2035, dat is het doel. De projecten van WarmteStad dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad.

Betrouwbaar en duurzaam

Er is bewust voor gekozen deze nieuwe nutsvoorziening in publieke handen te leggen. Dit biedt de beste garanties voor toegankelijkheid, continuïteit en evenwichtig prijsbeleid. De bv WarmteStad is in januari 2014 opgericht. Het waterbedrijf en de gemeente zijn beide voor vijftig procent aandeelhouder.

 

20 voorstellen ontvangen voor 2e call Kennisagenda Aardwarmte
02-09-'15

(bron: kasalsenergiebron)

De Kennisagenda

In de Kennisagenda Aardwarmte wordt onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte gefinancierd. De kennisagenda heeft, net zoals het programma Kas als Energiebron, een vraaggestuurd karakter. Dit houdt in dat voor de invulling en aansturing van de kennisagenda de Kenniscoördinatiegroep vanuit bedrijfsleven en overheid is ingesteld, bestaande uit: Platform Geothermie, DAGO, LTO Glaskracht Nederland, ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, TNO Age, Sodm, RvO.

Deze partijen stellen gezamenlijk de onderwerpen op en geven advies over de ingediende onderzoeksvoorstellen aan de Stuurgroep. De Stuurgroep, bestaande uit LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken DG ETM en DG AGRO, beslist uiteindelijk welke onderzoeksvoorstellen via de Kennisagenda gefinancierd worden.

Doelen

Doelen van de Kennisagenda zijn o.a. het terugdringen van onzekerheden en risico’s (met de focus op de operationele fase en de ontwerpfase), het verbeteren van de operationele en energetische efficiency en het verlengen van de gebruiksduur van een aardwarmtebron. Lees hier meer over de visie, ambitie van de Kennisagenda Aardwarmte.

Onderzoekscall

Per jaar worden  één of twee onderzoekscalls uitgezet. Uit de aangedragen voorstellen selecteert een beoordelingscommissie de meest passende, op basis van onder andere de prioriteit, de kosten en de mate waarin andere bedrijven en instellingen meefinancieren.

Tweede call
De tweede call was open tot 24 augustus 2015. Bekijk hier een overzicht van de onderzoeksonderwerpen.

 

Tot 24 augustus 2015 zijn voor deze tweede call 20 voorstellen ontvangen voor 2e call Kennisagenda Aardwarmte.

https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/20-voorstellen-ontvangen-voor-2e-call-kennisagenda-aardwarmte/

DAGO heeft de mogelijkheid de projectindicaties met een voorstel advies en reactie voor te bereiden voor de beoordelingscommissie van de kennisagenda.  

Kennis vastleggen en delen
10-07-'15

Operators en aanstormende operators komen op regelmatige basis samen, waarbij ook tijd wordt besteed aan operationele zaken. Deze worden gerubriceerd in een centraal DAGO-logboek  waardoor het collectief lerend vermogen ook wordt vastgelegd.

Tot op heden heeft een aantal operators op eigen initiatief verschillende cursussen gevolgd. Vanuit DAGO is het wenselijk dat er cursussen worden opgezet in modulevorm op basis van een leerplan. Daarbij is het streven om in het najaar van 2015 de eerste versie op te starten, gekoppeld aan de implementatie van de industriestandaarden.

Voor reacties bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Martin van der Hout: info@dago.nu  088 0307063 Meer nieuws wordt ook gemeld via @DAGO_NL

Gezamenlijke kennisopbouw en onderzoek
10-07-'15

Naast de onderzoeksinitiatieven in de KennisAgenda investeren operators en aanstormende operators ook in gezamenlijke onderzoek. Samen met TNO wordt er gewerkt in twee technologieclusters, waar een aantal oparators in deelnemen. De eerste cluster kijkt naar de toepassing van radial drilling in de geothermie, waarbij debietsverhoging wordt nagestreefd. De tweede kijkt naar de technische randvoorwaarden zoals materiaaleigenschappen en completion (putopbouw) die gelden indien het debiet wordt vergroot. 

 

Wet- en regelgeving
10-07-'15

De belangrijkste standaardisatie binnen de sector wordt bepaald door de wet- en regelgeving. Het spreekt voor zich dat de operators hieraan voldoen, waarbij  DAGO de rol heeft om verdere uitwerking vanuit het operatorscollectief in te vullen. Hierdoor wordt een efficiëntieslag gemaakt voor de operators en voor de overheid, aangezien er een steeds verdere standaardisatie van methodieken en documentatie plaatsvindt.

In de afgelopen maanden is meermaals overleg geweest tussen SodM en DAGO over verdere gewenste uitvoering van twee integrale studies voor de geothermie (putintegriteit en geïnduceerde seismiciteit). Daaropvolgende heeft DAGO de contexten van deze thema’s uitgewerkt en deze binnen de KennisAgenda aangeboden. Beide thema’s worden in 2015 uitgevoerd.

Standaardisatie
10-07-'15

De geothermie maakt gebruik van internationaal erkende standaarden en normen, die gebruikt worden in de verschillende fasen van een geothermieproject. Voorbeelden van standaarden zijn ISO en VG systematiek, waarmee de operators de veiligheid en gezondheid garanderen. Er bestaan een aantal specifieke vraagstukken waarbij specifieke geothermie procedures uitgewerkt dienen te worden. Binnen het project IndustrieStandaarden dat vanuit Programma Kas als Energiebron wordt gefinancierd,  is een start gemaakt met het opstellen van de eerste procedures. Een aantal daarvan hebben betrekking op het openen van de put gedurende de winningsfase van een project, waarbij een standaard ontheffingsaanvraag een goed voorbeeld is hoe we binnen sector werken.

De operators van DAGO hebben zich 7 juli 2015 unaniem gecommitteerd aan de eerste standaarden en binnen de vereniging wordt het beleid verder uitgewerkt om gebruik hiervan te formaliseren. De begeleidingsgroep van dit project (KAE, SodM, SPG) dient daarbij voor verder gebruik het commitment van DAGO voor invoer van de standaarden over te nemen.

De bestaande operators hebben in hun project soms te maken met nieuwe geothermieactiviteiten, waar andere operators nog niet mee te maken hebben gehad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkzaamheden in juni 2015 bij Green Well Westland. Binnen DAGO verdienen beschrijvingen van dit soort activiteiten aanpassingen om omgezet te worden als  generieke IndustrieStandaarden en Recommended Practices die door de andere operators gebruikt kunnen worden.